BIOTA Pro ไบโอต้า 1 กิโลกรัม ประกอบด้วยจุลินทรีย์บาซิลัส (Bacillus spp.)

บาซิลัส ซับทิลิส            1 x 10^12 ซี.เอฟ.ยู

BIOTA Pro เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารและเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ ลดอาการปลาท้องอืด สร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้ง ค่า FCR ดีขึ้น 

BIOTA Pro ถูกผลิตรในห้องแลปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล อย่าง มาตรฐาน ISO 17025 และมาตรฐาน GMP 

BIOTA Pro เป็นจุลินทรีย์ Organic 100% ปลอดถัยต่อผู้ใช้และสัตว์น้ำ 

รีวิวจากผู้ใช้จริง

Certificate

[row_inner_3 visibility=”show-for-small”] [col_inner_3 span=”4″ span__sm=”4″]
[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”4″ span__sm=”4″]
[/col_inner_3] [col_inner_3 span=”4″ span__sm=”4″]
[/col_inner_3] [/row_inner_3]

All Products