PRO COAT 

โปรตีนไฮโดรไลเสตจากกุ้งรูปแบบ ใหม่ที่ประกอบด้วยเปปไทด์ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพ ดึงดูด
ความสนใจในการบริโภคของสัตว์น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเครียด

PRO C

Vitamin C 35% สำหลับสัตว์น้ำ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เสริมสุขภาพให้แข็งแรงไม่ป่วยง่าย ลดความเครียด ลดการใช้ยา 

รีวิวจากเกษตรกรผู้ใช้จริง